Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:
 Krusz-Max Skład Kruszyw z siedzibą w Tuszów Narodowy 28, 39-332 Tuszów Narodowy

   2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 – Nadzoru finansowego nad realizacją umowy, regulowania zobowiązań, windykacji należności.
 – Obsługi i rozpatrywania reklamacji.
 – Prowadzenia korespondencji – udzielenia odpowiedzi na zapytania uprawnionych służb i podmiotów.
 – Przygotowania umów, zawierania umów, realizacji zawartej umowy lub zlecenia.
 – Raportowania usług.
 – Weryfikacji i zapewnienia niezbędnych uprawnień oraz kwalifikacji wymaganych przepisami prawa.
 – Weryfikacji statusu kontrahenta w ramach kontroli finansowej.
 – Weryfikacji tożsamości odbierającego zamówienie.
 – Weryfikacji wniosków zakupowych, przetargowych.
 – Zarządzania uprawnieniami, dostępem do systemów teleinformatycznych i pomieszczeń.
   Na podstawie art. 6 RODO (UE):
• Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
• Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
• Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

   3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 – Firmy świadczące usługi teleinformatyczne.
 – Firmy świadczące usługi Bankowe.
 – Firmy świadczące usługi ubezpieczeniowe.
 – Firmy świadczące usługi doradztwa.
 – Firmy świadczące usługi audytorskie.
 – Urzędy Administracji Publicznej.
 – Organy ściągania.
 – Organy Państwowe.
 – Organy Administracji Wojskowej.
 – Instytucje nadzorujące.
 – Organy egzekucyjne.
 – Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

   4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, dla których planowany czas retencji wynosi odpowiednio od 1 do 10 lat. Planowany termin zakończenie przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy.

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), które wykonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, w konsekwencji podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy.

Scroll to Top